کنکور به من چه آموخت؟

کنکور به من چه آموخت؟
کنکور خیلی چیز قشنگیه، اگر از یک زاویه دیگه نگاهش‌ کنید.