اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی یا اعتیاد به تعامل؟

اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی یا اعتیاد به تعامل؟
در این ۱۰ روزی که اینترنت و دسترسی به دنیای بیرون در ایران قطع شده بود...