موفقیت رو چطور معنی می‌کنم؟

موفقیت رو چطور معنی می‌کنم؟
باید ببینی خود "معنی" چطور معنی میشه تا بتونی موفقیت رو معنی کنی.